Posts Tagged ‘nasofaringe’

Estudi de la Via Respiratòria de la nasofaringe i el Creixement Craneofacial

Tuesday, February 15th, 2011
Dr. Andreu Font

Dr. Andreu font durant uns Exposició

En l'última Reunió de la Societat d'Angle dels EUA( Orlando, 2011)presentar el treball de recerca per saber com afecta la via respiratòria de la nasofaringe al creixement de la cara , impedida aquesta respiració per l'augment de les adenoides (0 vegetacions) .Es va fer un estudi amb 30 pares de gemelos monocigòticos, havent realitzat una selecció de la mostra sobre 177 pareparells de bessons monozigòticsls quals, es van rebutjar 77 parells per no tenir registres radiològics durant 2 o més anys per fer un seguiment d'aquests bessons. D'aquests, 47 parells van ser rebutjats per presentar les següents variables: lèrgies nasals(rinitis), desviació de l'envà nasal, hipertròfia del cornete inferior, operació de amigadalas i / o adenoides en algun dels bessons (tonsilo-adenoidectomia), traumatisme craniofacial i altres troballes mèdics que puguin interferir la respiració i / o el creixement de la cara; quedant seleccionats per tant 30 parells com esmentàvem anteriorment. En aquesta mostra de població es van aplicar els més exigents barems estadístics per poder dur a terme l'estudi. La hipòtesi de l'estudi era la següent: en fer un estudi sobre bessons monozigòtics, és a dir , persones que biològicament són iguals, el fet de trobar alguna diferència en les seves estructures craniofacials podríem deduir que, aquestes diferències de la cara o craneofacies serien degudes a una diferència en l'espai de la nasofaringe (la nasofaringe). En altres paraules, si un dels bessons sigui diferent que l'altre en alguna mesura de la cara, aquesta diferència seria deguda a una alteració en la via respiratòria posterior de la nasofaringe a causa de la adenoides, ja que,la mostra es va seleccionar de forma molt precisa i pura, sense interferències d'altres valoracions que enmascararian el resultat final , i per tant, les conclusions de l'estudi.

Les conclusions després d'analitzar els resultats, van ser les següents:les alteracions en la cara detectades per altres investigadors, la nostra investigació no les va detectar; per contra només algunes de les 54 mesuraments realitzats de la craneofacies resultar ser significatives i relacionades amb la via respiratòria de la nasofaringe; dues d'aquestes mesures estaven en el camp de la nasofaringe, i tres d'elles estaven en les estructures craniofacials, lluny del camp nasofaringi estudiat. Després, podem concloure que les alteracions en el creixement de la cara, anomenat “adenoides cara” no és degut a una alteració o canvi en la forma de respirar, sent indiferent la respiració bucal o nasal. Dir que, les alteracions en el creixement de la cara són degudes a factors de predisposició genètica,i no a factors mediambientals per se, com la mida augmentat de la adenoides (hipertròfia de adenoides).

Dr. Hartfield & Dr. Jacobson en el torn de preguntes.